Contents © 2002 Kingston Ki Society and Ki-Aikido Ontario